top of page
Modern Architecture

AVG Privacy Statement Projectlead.nl

Projectlead.nl, gevestigd te Nabuccosingel 53, 2152DA Nieuw-Vennep, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van bedrijfsgegevens, contactgegevens en/of persoonsgegevens zoals weergegeven in deze AVG Privacy Statement / privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.projectlead.nl

 

Nabuccosingel 53

2152DA Nieuw-Vennep

+31-6-23872087

 

Functionaris AVG:

Dennis Silva is de Functionaris Gegevensbescherming (AVG) van Projectlead.nl. Hij is te bereiken via dsilva@projectlead.nl en via bovenstaand telefoonnummer.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Projectlead.nl verwerkt geen persoonlijke gegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden, anders dan via de web mail form. De gebruiker van dit formulier kan hier zelf de nodige informatie achterlaten, desgewenst anoniem.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Projectlead.nl zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@projectlead.nl, dan controleren we de aanwezigheid van specifieke informatie en verwijderen wij deze informatie op verzoek.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt:

Projectlead.nl verwerkt bedrijfsgegevens, contactgegevens en/of persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het leveren van IT consultancy diensten

- Persoonlijke communicatie, dwz je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om diensten en/of goederen bij je af te leveren

- Het afhandelen van facturatie

 

Projectlead.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Projectlead.nl voert geen geautomatiseerde verwerkingen en besluiten uit over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor bedrijven of personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Projectlead.nl) tussen zit.

 

Gebruikte technologie:

Projectlead.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

website www.projectlead.nl

Deze website maakt gebruik van HTML, CSS en javascript technologie en wordt beheerd via Wix.com (CMS). De website wordt gehost bij Flexwebhosting B.V. te Eindhoven.

 

Er is daarbij geen (online) database waarin enige bedrijfsgegevens, contactgegevens of persoonsgegevens worden bewaard.

Er worden geen social media plugins of interfaces (API) met externe partijen gebruikt.

Op de interne IT systemen van Projectlead.nl wordt gebruik gemaakt van authenticatie om toegang te krijgen tot gegevens en wordt gebruik gemaakt van disk encryptie en (geupdate) operating systemen, antivirus beveiliging en office software.

Hoe lang worden bedrijfsgegevens of contactgegevens bewaard:

Projectlead.nl bewaart bedrijfsgegevens en/of contactgegevens voor het leveren van de dienstverlening niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijn voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens worden gehanteerd:

Bewaartermijn 7 jaar voor Bedrijfsgegevens, Persoonsgegevens, Contactgegevens waaronder email, telefoon en adresgegevens.

Er worden geen persoonlijke gegevens bewaard zoals geboortedatum, ID informatie, geslacht, medische gegevens, etcetera.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Projectlead.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstenovereenkomst met opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die op deze website worden gebruikt:

Projectlead.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om website gebruik te tracken. Het gebruik van de website is voor publiek (open access) gebruik en slechts alleen bedoeld om uit te leggen waaruit de dienstverlening van Projectlead.nl bestaat. Verwerking van bedrijfsgegevens en/of contactgegevens wordt buiten deze website geprocessed.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Klanten van Projectlead.nl hebben het recht om de eigen bedrijfs-, contact- en/of persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben klanten het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de verstrekte gegevens door Projectlead.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Projectlead.nl een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw gegevens sturen naar info@projectlead.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou echter een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachtafhandeling:

Projectlead.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Projectlead.nl neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@projectlead.nl.

Tot slot:

Deze Privacy verklaring is gegenereerd / geupdate op 22 Augustus 2019 met behulp van de online tool: https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator-start/start/

bottom of page